Pravila Fonda PDF
Na osnovu čl. 26 Zakona o zadužbinama, fondacijama i fondovima / ''Sl. glasnik SRS'' br. 59/89/, ''ALFASOFT''DOO, Preduzeće za razvoj kompjuterskih sistema, Ruma, ul. Ive Lole Ribara br. 145, kao osnivač, po direktoru Milošević Branislavu, dana 24.9.2009.g. donosi

PRAVILA HUMANITARNOG FONDA ''JASMINA MILOŠEVIĆ'', RUMA, UL. IL RIBARA BR. 145

Čl. 1

Dana 24.9.2009.g. osnovan je Humanitarni fond ''JASMINA MILOŠEVIĆ''/ u daljem tekstu Fond/.
Naziv Fonda glasi Humanitarni fond ''JASMINA MILOŠEVIĆ'', Ruma, ul. Ive Lole Ribara br. 145 / u daljem tekstu Fond/.
Čl. 2
Sedište Fonda je u Rumi, ul. Ive Lole Ribara br. 145.
Čl. 3
Fond je osnovan radi razvoja i unapredjenja kulture i kulturnog života u opštini Ruma, te radi stvaranja i unapredjenja ljubavi školske omladine prema kulturi, literaturi, literarnom radu i prema lepoj pisanoj reči.

Radi ostvarenja napred navedenog cilja, Fond će obavljati sledeće delatnosti
-92310, umetničko i književno stvaralaštvo.

Radi ostvarenja navedene delatnosti i cilja radi kojeg je osnovan, Fond će organizovati i finasirati književne i literarne večeri, književne i literarne susrete, promocije knjiga i literarnih radova mladih stvaralaca, posebno školske omladine, pomagati u finasiranju izdavanja i publikovanja književnih i literarnih radova mladih stvaralaca, organizovati


gostovanja mladih književnih i literarnih stvaralaca u javnim medijima, pozivati javne ličnosti da daju ocenu i kritiku književnih dela mladih stvaralaca, organizovati susrete mladih književnih i literarnih stvaralaca sa poznatim ličnostima iz sveta kulture i literature, upoznavati i povezivati mlade književne i literarne stvaraoce sa istaknutim privrednim i javnim subjektima i ličnostima, radi obezbedjivanja sredstava mladim literarnim stvaraocima za literarni rad i napredovanje, organizovati i pomagati promocije radova mladih stvaralaca iz oblasti kulture i literarnog stvaralaštva na području opštine Ruma, te, jednom godišnje, raspisivati konkurs za dodelu nagrade najboljim literarnim stvaraocima školskog uzrasta sa područja Opštine Ruma, a u cilju negovanja uspomene na pok. Jasminu Milošević, čije ime Fond nosi.
Plan aktivnosti na ostvarenju ciljeva Fonda za sledeći mesec, u pisanom obliku, biće dostavljen osnivaču u tekućem mesecu.
Fond će pozvati osnivača da prisustvuje svakoj značajnijoj promociji, kulturnoj večeri, kao i svakoj drugoj aktivnosti, koja podrazumeva i učešće javnosti.
O utrošku sredstava u realizaciji ciljeva, radi kojih je Fond osnovan, Fond je dužan da izveštava osnivača, koji obezbedjuje sredstva za rad Fondu.
Osnivač je ovlašten izvršiti neposredan uvid u poslovne knjige Fonda, radi uvida u trošenje sredstava Fonda, utrošenih radi ostvarenja ciljeva Fonda.
Radi čuvanja uspomene na pokojnu JASMINU MILOŠEVIĆ, čije ime Fond nosi, Fond svake kalendarske godine, jednom godišnje, u znak sećanja dodeljuje novčane nagrade za najbolji literarni rad školskoj omladini sa područja opštine Rume.
Konkurs za dodelu novčanih nagrada raspisuje se svake godine u septembru mesecu, a dodela nagrada vrši se u januaru mesecu naredne godine.
O raspisivanju konkursa za dodelu nagrada, Fond će cirkularnim pismom izvestiti sve škole na području opštine Ruma, u kojem dopisu će biti sadržana biografija pok. Jasmine Milošević, čije ime Fond nosi.
Dodela nagrada izvršiće se u sedištu Fonda, u prostorijama Fonda ili na drugom, pogodnom mestu, na svečanosti koju Fond organizuje.

Na svečanosti povodom dodele nagrada mora na vidnom mestu biti istaknuta fotografija pok. Jasmine Milošević, čije ime fond nosi.
Svečanosti povodom dodele nagrada prisustvovaće istaknute javne ličnosti Opštine Ruma, koje će na dodelu nagrada pozvati direktor Fonda, a povodom dodele nagrada biće priredjen prigodan kulturni program.
O liku i radu pok. Jasmine Milošević, na dodeli nagrada govoriće direktor Fonda ili lice koje on ovlasti.
U 2009.g. konkurs će biti raspisan odmah po registraciji Fonda.
Konkurs i dodela nagrada vrše se po uslovima i postupku regulisanim opštim aktom o dodeli nagrada, koji donosi direktor Fonda.

Čl. 4
Osnivač Fonda je ''ALFASOFT'' DOO, Preduzeće za razvoj kompjuterskih sistema, Ruma, Ive Lole Ribara br. 145.
PIB osnivača Fonda je 100779389.
Matični broj osnivača fonda je 08676364.
Čl. 5
Osnivački kapital Fonda je u novčanom obliku i iznosi 15.000,oo din, koji iznos je osnivač uplatio kod banke na dan donošenja odluke o osnivanju Fonda.
Osnivački kapital Fonda može se povećati izmenom odluke o osnivanju Fonda.
Sredstava za rad Fonda obezbedjivaće se donacijama osnivača i drugih lica, pravnih i fizičkih.
Osnivački kapital Fonda i sredstva donacija Fondu predstavljaju imovinu Fonda
i u privatnom su vlasništvu Fonda.
Čl. 6
Sredstva Fonda i imovina Fonda mogu se upotrebljavati namenski, za obavljanje ciljeva i delatnosti radi kojih je Fond osnovan, te radi negovanja uspomene na umrlo lice čije ime Fond nosi.
O namenskoj upotrebi sredstava Fonda stara se i za namensku upotrebu sredstava odgovara direktor Fonda.

O raspolaganju sredstvima Fonda sačinjavaju se u Fondu periodični izveštaji, tromesečni ,šestomesečni i godišnji, te završni račun. Ovi izveštaji dostavljaju se na uvid i naknadno odobrenje osnivaču Fonda.
Radi ostavarivanja kontrole osnivača nad korišćenjem sredstava i namenskom upotrebom sredstava Fonda, direktor Fonda po isteku svakog meseca, dostavlja osnivaču Fonda pisani izveštaj o aktivnostima koje je Fond imao u toku prethodnog meseca, o uplaćenim donacijama Fondu i njihovoj visini, o visini utrošenih sredstava u Fondu u proteklom mesecu, o odlukama koje je svaki od organa Fonda doneo u prethodnom mesecu, te svaku od tih odluka u pisanom obliku dostavlja osnivaču Fonda, te dostavlja osnivaču zapisnike sa sednica organa Fonda
održanih u prethodnom mesecu, te kopije svih bankarskih izvoda sa računa Fonda iz prethodnog meseca, kao i periodične izveštaje o poslovanju Fonda, tromesečne, šestomesečne i godišnje, te završni račun, radi uvida i naknadnog odobrenja.
Na zahtev osnivača Fonda, Fond je u obavezi da osnivaču Fonda omogući u prostorijama Fonda neposredan uvid u poslovne knjige i knjigovodstvenu dokumentaciju Fonda.
Predstavnik osnivača ima pravo prisustva sednicama organa Fonda, bez prava odlučivanja.
Čl. 7
U odnosima sa drugim licima Fond istupa u svoje ime i za svoj račun.
Za obaveze Fonda odgovara Fond celokupnom svojom imovinom.
Osnivač ne odgovara za obaveze Fonda.
Čl. 8
Fond zastupa i predstavlja direktor Fonda, neograničeno.
Direktora Fonda imenuje i razrešava osnivač.
Prvi direktor Fonda je MILOŠEVIĆ BRANISLAV, Ruma, ul. Ive Lole Ribara br. 145, JMBG 2205964880059, lk.br. 000550213, izdata od PS Ruma.
Čl. 9
Organi Fonda su direktor, upravni odbor i nadzorni odbor.
Čl. 10
Organe Fonda imenuje i razrešava osnivač Fonda.
.
Čl. 11.

Direktor Fonda zastupa i predstavlja Fond, neograničeno.
Direktor Fonda odgovara za zakonitost rada Fonda.
Direktor Fonda donosi opšta akta Fonda.
Opšta akta Fonda direktor Fonda dostavlja na uvid i naknadno odobrenje osnivaču.
Direktora Fonda imenuje i razrešava osnivač.
Mandat direktora traje četiri godine.
Funkcija direktora može prestati i pre isteka mandata, i to ostavkom direktora i razrešenjem od strane osnivača.
Prvi direktor odredjen je ovim osnivačkim aktom, i to je MILOŠEVIĆ BRANISLAV, Ruma, Ive Lole Ribara br. 145, JMBG 2205964880059, lk.br. 000550213, izdata od PS Ruma.
Čl. 12
Upravni odbor čine dva člana, koja imenuje i razrešava osnivač Fonda.
Upravni odbor imenuje se na period od četiri godine.
Mandat člana upravnog odbora može prestati i pre isteka mandata, ostavkom člana ili razrešenjem od strane osnivača.
Članovi upravnog odbora odredjuju jednog od članova za predsednika upravnog odbora Fonda, koji saziva sednice upranog odbora i predsedava radom upravnog odbora Fonda.
Upravni odbor priprema predloge odluka direktora i izvršava njegove odluke.
Upravni odbor priprema i usvaja periodične obračune i godišnji obračun, priprema i usvaja godišnje računovodstvene iskaze, izveštaje o poslovanju, daje smernice direktoru za ostvarivanje poslovne politike.
Upravni odbor vrši i druge poslove, koji nisu u nadležnosti drugih organa Fonda.
Predstavnik osnivača Fonda ima pravo prisustva sednicama upravnog odbora, bez prava odlučivanja.
O sednicama upravnog odbora sačinjava se zapisnik.
Čl. 13
Nadzorni odbor čine dva člana, koja imenuje i razrešava osnivač Fonda.
Nadzorni odbor imenuje se na period od četiri godine.

Mandat člana nadzornog odbora može prestati i pre isteka mandata, ostavkom člana ili razrešenjem od strane osnivača.
Članovi nadzornog odbora odredjuju jednog od članova za predsednika nadzornog odbora, koji saziva sednice nadzornog odbora i predsedava radom nadzornog odbora Fonda.
Nadzorni odbor vrši nadzor nad zakonitošću rada direktora i upravnog odbora.
Nadzorni odbor pregleda periodične i godišnje obračune i utvrdjuje da li su sačinjeni u skladu sa propisima.
Nadzorni odbor utvrdjuje da li se poslovne knjige i druga dokumenta Fonda vode uredno i u skladu sa propisima, a može ih dati i na veštačenje.
Nadzorni odbor podnosi osnivaču Fonda direktoru i osnivaču izveštaj o razultatima nadzora.
Nadzorni odbor vrši i druge poslove, koji nisu u nadležnostii drugih organa Fonda.
Predstavnik osnivača ima pravo prisustva sednicama nadzornog odbora, bez prava odlučivanja.
O sednicama nadzornog odbora sačinjava se zapisnik.
Čl. 14
Fond ima svoj pečat i štambilj.
Pečat je pravougaonog oblika, na kojem je vodoravno ispisan tekst u dva reda, i to u prvom redu tekst HUMANITARNI FOND ''JASMINA MILOŠEVIĆ'', a u drugom redu tekst RUMA.
Štambilj je okruglog oblika, a po obodu ima ispisan tekst HUMANITARNI ''JASMINA MILOŠEVIĆ'', a po sredini štambilja tekst RUMA.
Čl. 15
Fond se osniva na neodredjeno vreme.
Fond prestaje s radom kad se ostvare ciljevi radi kojih je Fond osnovan, te kad Fond ostane bez sredstava za rad, o čemu odluku donosi osnivač.
Odluka osnivača o prestanku rada i postojanja Fonda mora biti u pisanom obliku, potpisana od strane osnivača. Odluka o prestanku Fonda mora sadržavati razlog prestanka Fonda.

Odluka o prestanku rada Fonda dostavlja se nadležnom registru, radi brisanja Fonda iz registra.
Sredstva Fonda, preostala nakon gašenja i prestanka postojanja Fonda, pripadaju
osnivaču.
Čl. 16
Upisom u registar, Fond stiče svojstvo pravnog lica.

Čl. 17
Ova pravila počinju da se primenjuju odmah po registraciji Fonda.

U Rumi, dana 24.9.2009.g.