Upravni odbor Fonda PDF
Na osnovu čl. 11 Statuta od 14.11.2006.g. dana i čl. 12 Odluke o osnivanju humanitarnog fonda ''Jasmina Milošević'', Ruma od 24.9.2009.g. ''ALFASOFT'' DOO, Preduzeća za razvoj kompjuterskih sistema, Ruma, po direktoru Milošević Branislavu, doneo je dana 24.9.2009.g.


O D L U K U
O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
HUMANITARNOG FONDA ''JASMINA MILOŠEVIĆ'', RUMA


Čl. 1
Imenuju se članovi upravnog odbora Humanitarnog fonda ''Jasmina Milošević'', Ruma, ul. Ive Lole Ribara br. 145 u daljem tekstu Fond.
Čl. 2

Članovi upravnog odbora Fonda imenuju se na period od četiri godine.
Čl. 3
Članovi upravnog odbora Fonda su
ZORAN NEGOVANOVIĆ, Ruma
ŽAKLINA NEGOVANOVIĆ, Ruma

U Rumi, dana 24.9.2009.g.