Nadzorni odbor Fonda PDF
Na osnovu čl. 11 Statuta od 14.11.2006.g. i čl. 13 Odluke o osnivanju Humanitarnog fonda ''Jasmina Milošević'', Ruma, ul. Ive Lole Ribara br. 145, ''ALFASOFT'' Preduzeće za razvoj kompjuterskih sistema DOO, Ruma, ul. Ive Lole Ribara br. 145, kao osnivač, po direktoru Milošević Branislavu, doneo je dana 24.9.2009.g.


O D L U K U
O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
HUMANITARNOG FONDA ''JASMINA MILOŠEVIĆ'', RUMA


Čl. 1
''ALFASOFT'' Preduzeće za razvoj kompjuterskih sistema DOO, Ruma, ul. Ive Lole Ribara br. 145 osnivač je Humanitarnog fonda ''Jasmina Milošević'', Ruma, ul. Ive Lole Ribara br. 145
u daljem tekstu Fond.
Čl. 2
Ovom odlukom osnivač Fonda imenuje članove nadzornog odbora Fonda na period od četiri godine.
Čl. 3
Članovi nadzornog odbora Fonda su
BILJANA PETROVIĆ, Putinci
DUŠAN BOŽIĆ, Donji Petrovci

U Rumi, dana 24.9.2009.g.