Direktor Fonda PDF
Na osnovu čl. 8 Odluke o osnivanju Humanitarnog fonda ''Jasmina Milošević'', Ruma, ul. Ive Lole Ribara br. 145 od 24.9.2009.g., ''ALFASOFT'' Preduzeće za razvoj kompjuterskih sistema, DOO, Ruma, ul. Ive Lole Ribara br. 145, kao osnivač, po direktoru Milošević Branislavu, donosi dana 24.9.2009.g.


ODLUKU O IMENOVANJU
LICA OVLAŠĆENOG ZA ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE
HUMANITARNOG FONDA ''JASMINA MILOŠEVIĆ'', RUMA


Čl. 1

Direktor Humanitarnog Fonda ''Jasmina Milošević'', Ruma, ul. Ive Lole Ribara br. 145 zastupa i predstavlja označeni humanitarni fond, u daljem tekstu Fond, neograničeno.

Čl. 2

Direktor Fonda imenuje se na period od četiri godine.

Čl. 3
Za direktora Fonda, koji zastupa i predstavlja fond imenuje se
MILOŠEVIĆ BRANISLAV, Ruma.
U Rumi, dana 24.9.2009.g.

Od 1.1.2010. direktor Fonda je Dragana Ćorković.